Wyszukaj:
Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  MCIiT
•  Przetargi
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Osoby
•  Działalnośc
•  Akt założycielski
  Nowe Menu
•  2005
•  2006
•  2010
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

167627
od 12 września 2006
Informacje ogólne » Akt założycielski Wersja do druku

Umowa spółki

Tekst jednolity Umowy Spółki

Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich sp. z o.o.

na podstawie aktu założycielskiego umowy Spółki z dnia 07.07.2006 roku, Nrep „A” 5518/2006 i zmiany aktu założycielskiego umowy Spółki
z dnia 01.08.2006 roku, Nrep „A” 6615/2006,  aktu notarialnego 30037/2008 z dnia 29.12.2008 r.,  aktu notarialnego 937/2009 z dnia 20.01.2009 r., aktu notarialnego nr 4473/2011 z dnia 13.07.2011 r. oraz aktu notarialnego nr 6391/2011 z dnia 22.09.2011 r.

 

 

 

§ 1.

1.    Stawający oświadcza, że w imieniu Gminy Piekary Śląskie  zawiązuje jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.--------------------------------

2.    Założycielem Spółki jest Gmina Piekary Śląskie.----------------------

 

§ 2.

1.    Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą „Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.---------

2. Spółka może używać skrótu: „Miejskie Centrum Informacji i Turystyki   

    w Piekarach Śląskich” Sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku

    graficznego.”----------------------------------------------------------------------------

 

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Piekary Śląskie.-----------------------------------

 

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.----------------------------------------

 

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

 

                                                        § 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest promocja turystyczna Miasta, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Miasta, organizacja ogólnodostępnych imprez turystycznych dla mieszkańców, prowadzenie księgarni turystycznej oraz działalność wydawnicza, a w szczególności:--

1.  PKD 63.30.D -działalność turystyczna pozostała,------------------------

2. PKD 72.60.Z - działalność związana z informatyką, pozostała,-----

3. PKD 74.87.A - działalność związana z organizacją targów i wystaw,

4.PKD 60.23.Z - transport lądowy pasażerski, pozostały,----------------

5.PKD 63.30.A - działalność organizatorów turystyki,-----------------------

6.PKD 63.30.C - działalność agentów turystycznych,----------------------

7.PKD 92.72.Z - działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej

   niesklasyfikowana,-------------------------------------------------------------------

    8. PKD 22.11.Z - wydawanie książek,-------------------------------------------

    9. PKD 22.15.Z - działalność wydawnicza pozostała,----------------------

   10. PKD 74.40 - reklama,--------------------------------------------------------------

   11.PKD 74.85- działalność związana z tłumaczeniami i usługami

       sekretarskimi,--------------------------------------------------------------------------

   12. PKD 52.47.A - sprzedaż detaliczna książek,------------------------------

   13. PKD 52.47.B - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych,        

   14.PKD 52.48.G - sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych
       w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana,

   15. PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej-------

   16.PKD47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w     
                                niewyspecjalizowanych sklepach------------------------

   17. PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i      
                                 pilotażu---------------------------------------------------------

  18. PKD 85.59.A -  Nauka języków obcych------------------------------------

  19. PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć      
                                sportowych i  rekreacyjnych-------------------------------

  20. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
                                niesklasyfikowane--------------------------------------------

  21. PKD 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych-

  22. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania------------

  23. PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie
                               informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana------------

  24. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i
                               techniczna, gdzie  indziej niesklasyfikowana----------

 

 

§ 7.

1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 257.500,00 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych
i dzieli się na
515 (pięćset piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.-----------------------

2.    Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-------------

3.    Jedyny wspólnik – Gmina Piekary Śląskie - obejmuje wszystkie 515 (pięćset piętnaście)  udziałów po 500,00 zł (pięćset )złotych  każdy, o łącznej wartości 257.500 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych, które w całości pokrywa wkładem pieniężnym.----------------------------------

 

§ 8.

1.    Udziały w Spółce mogą być umarzane.-----------------------------------------

2.    Umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.--------------------------------------------

 

§ 9.

1.    Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów,
w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.----------------------------------------------

2.    Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------------------------------------------

 

§ 10.

Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki.-------------------------

 

§ 11.

Władzami Spółki są:--------------------------------------------------------------------

1)     Zgromadzenie Wspólników,---------------------------------------------------

2)     Zarząd,------------------------------------------------------------------------------

3)     Rada Nadzorcza.-----------------------------------------------------------------

 

 

§ 12.

1.    Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.--

2.    Zgromadzenia Wspólników zwoływane są przez Zarząd.------------------

3.    Na zgromadzeniu Wspólników, jako najwyższym organie Spółki, Wspólnicy występują osobiście lub reprezentowani są przez upoważnionych przedstawicieli.---------------------------------------------------

4.    Zgromadzenie Wspólników zwołuje się teleksami lub telefaksami, potwierdzonymi listami poleconymi z podaniem miejsca, daty, godziny oraz porządku obrad Zgromadzenia i z wyprzedzeniem, co najmniej 30 – dniowym w przypadku zwyczajnego Zgromadzenia, oraz 14 – dniowym w przypadku nadzwyczajnego Zgromadzenia. Termin liczy się od dnia następnego po dniu pocztowego nadania.----------------------

5.    Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.----------------

6.    Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się nie później niż
w miesiącu maju każdego roku.---------------------------------------------------

 

§ 13.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:---------------

          1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,---------------------

          2. podjęcie uchwał o podziale zysku, a w szczególności
o przeznaczeniu go w całości lub w części na wypłatę Wspólnikom lub
o wyłączeniu zysku w całości od podziału i przeznaczeniu go na tworzone w Spółce fundusze lub inne cele,----------------------------------------           3. podjęcie uchwały o pokryciu straty, --------------------------------------

          4. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----------------------------------------------------------------

          5. powoływanie i odwoływanie na określone funkcje członków Rady Nadzorczej,-------------------------------------------------------------------------

          6. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienie z niej,------------

          7. tworzenie funduszy celowych,---------------------------------------------

          8. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków rady nadzorczej oraz członków Zarządu,--------------------------------------------------

          9. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,---------------------------------------------------------------

          10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego                   zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich                   ograniczonego prawa rzeczowego,------------------------------------------------

          11. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-------------------

          12. zmiana umowy Spółki,------------------------------------------------------

          13.połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,---------------------------------------------------------------------------------------

          14. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd lub zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników oraz określone w Kodeksie spółek handlowych.-----------------

 

§ 14.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.-----

 

§ 15.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy) złotych w terminie do  trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010 r.) nie stanowi zmiany umowy spółki i następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.------------------------------------------------------------

 

§ 16.

1.    Zarząd składa się od jednego do trzech członków.-------------------------

2.    Zarząd powoływany jest  na okres trzech lat.---------------------------------

 

§ 17.

Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.---------

 

§ 18.

Szczegółowe zasady działania zarządu ustala regulamin prac Zarządu.

 

                                                       § 19.

 

W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy  reprezentacja Spółki jest następująca:

1) Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie

2) Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Prokurentem.-----------------------------------------------------

 

§ 20.

1.    Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników.-------------------------------------------------------------

2.    Rada Nadzorcza powoływana jest na okres trzech lat.----------------

3.    Członkom rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości zryczałtowanej określonej corocznie uchwałą Zgromadzenia Wspólników.     

4.    Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady oraz wykonywać inne obowiązki Rady tylko osobiście.----------------------------------------

5.    Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę nadzorczą określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

 

§ 21.

1.    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w wszystkich dziedzinach jej działalności.-----------------------------------------------------

2.    Do obowiązków Rady Nadzorczej w szczególności należy:

1)    wnioskowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla zarządu, a także reprezentowanie Spółki w zakresie wszelkich umów miedzy Spółką a członkami Zarządu,--------------------------------------------------------

2)    ocena sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,------------------------------------------------------------------------------------

3)    składanie Zgromadzeniu Wspólników kwartalnych oraz rocznych pisemnych sprawozdań z oceny działalności Spółki,

4)    opiniowanie innych wniosków Zarządu Spółki podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,------------------------------------

5)    zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-------------------------------------------------

6)    dokonywanie wyboru biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego,--------------------------------------------

7)    ustalanie okresowo kwoty powyżej której Zarząd Spółki będzie zobowiązany uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej na zaciąganie zobowiązań.

 

 

§ 22.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.----------------------------------------

 

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Dariusz Gacek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Gacek, Data wprowadzenia: 2006-10-12 11:33:21, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2011-11-02 10:58:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4231